Totyota Prado Landcruiser

Stewart Innes Beirut Lebanon Dom Joly filming Toyota Prado Totyota Prado Landcruiser

Dom and his traveling companion Pete on a pit stop en route to Palmyra, Syria

Totyota Prado Landcruiser

Leave a Reply